Bilgilendirme Politikası

 I – AMAÇ


Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, Firmanın vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini, kamuyla, ilgili ve yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; Temapol firmasına ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler.
Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum gösterir ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar. 


 II – SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve internet sitesinde(www.temapol.com.tr) kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

 III – BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI


SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Temapol A.Ş,,  kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını uygularken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır.

- KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,

- KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları,

- Kurumsal internet sitesi (www.temapol.com.tr ),

-SPK düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

Aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket ile pay sahipleri arasında karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında köprü görevini üstlenmektedir. Bir taraftan Şirket bilgilerini pay sahiplerine eşitlik ve şeffaflık ilkesi ile iletirken, diğer taraftan pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimler üst yönetime iletilmektedir.

 


IV - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sorumluluk

Temapol A.Ş, Yönetim Kurulu, özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sorumludur. Özel durum açıklamaları KAP ile beraber internet sitesinde yayınlanır. Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK’nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Temapol A.Ş idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Temapol A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Temapol A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer almakta olup, kişiler liste Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde güncellenmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Temapol A.Ş. hakkında, pay sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ya da yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılabilir.

Doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır
•  Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu üst yönetim tarafından değerlendirilir.
• İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
• İlke olarak Temapol kaynaklı olmayan, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Fakat Temapol ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir.
• İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilecek, Temapol hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
• Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
• Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Temapol ve pay sahiplerinin çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
• Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Temapol çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Temapol nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Temapol ve Temapol nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

V. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Temapol A.Ş finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanır. Ayrıca açıklanan şirket internet sitesi (www.temapol.com.tr) de yayınlanır.

VI. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI 

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK Düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Genel Kurul’dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP’a bildirilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları, finansal tablo ve dipnotları ile aynı tarihte KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Şirketin internet sitesinden yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

VII. İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.temapol.com.tr adresindeki Temapol internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinin içerik düzenlemesi ve koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

• Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
• Vizyon, misyon ve temel stratejiler
• Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
• Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
• Şirket ana sözleşmesi
• Ticaret sicil bilgileri
• Finansal tablolar
• Özel Durum Açıklamaları
• Kredi derecelendirme notu
• Genel Kurul Bilgileri
• Politikalar
• Sıkça sorulan sorular bölümü

VIII. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Temapol ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır

• Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir.

• Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan Faaliyet Raporu aracılığı ile yapılır.

• Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.

• Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.