Sosyal Sorumluluk Politikası

 

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde;  sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.  
Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.  
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi konularak ortaklara detaylı bilgi verilir.  
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların sınırı genel kurulca belirlenir.   
Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.