Sermayeyi Temsil Eden Paylar


Şirket esas sözleşmesine göre A grubu paylar Genel Kurul toplantılarında oy imtiyazına sahiptir. Şöyle ki; Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 479.  Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.
B grubu payların bir imtiyazı yoktur.
Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarında kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.